Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

proxm

I tak szybko skończyła się miłość. Tak szybko jak wódka. A miłość do wódki jest bardzo podobna. Bo rozgrzewa, kiedy wiatr, kiedy smutek rozlał się na stole. Przytula. Ale zasłania też oczy. I potrafi mamić, kłamać, rzygać i zatruć. Stało się nagle tak zimno i pusto. Najbardziej boimy się pustych kieliszków po miłości. Najbardziej boimy się pustych miejsc.

— K.Kowalewska
Reposted fromyourtitle yourtitle
proxm
proxm
proxm
proxm
proxm
1968 4f9b
Reposted fromutoopia utoopia
proxm
proxm
proxm
proxm
proxm
proxm
8645 31f5
Reposted frommartynkowa martynkowa
proxm
proxm
4072 51f4
Reposted frombloodymonk bloodymonk
4797 88da 500
Reposted fromkattrina kattrina
proxm
proxm
proxm
proxm
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
proxm
2865 a753
Reposted fromhole-love hole-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl